KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

KUMKAYA MAKİNA GIDA TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
 
Kumkaya Makina Gıda Tekstil İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10 uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;
 
Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.kumkaya.com/tr adresinde yer alan Kumkaya Makina Gıda Tekstil İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
 
MADDE 1: VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu Kumkaya Makina Gıda Tekstil İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.
 
Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:
 
Adres : Adnan Kahveci Mah. Harbiye Cad. No:17 34528 Beylikdüzü İstanbul / Türkiye
Telefon : +90 (212) 855 5 448
E-posta : info@kumkaya.com
İnternet sitesi : www.kumkaya.com/tr
Kep adresi : kumkaya@hs01.kep.tr
 
MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI
 
Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: 
 
a- Ürün ve hizmetlerin sunulmasını sağlamak,
b- Satış sonrası destek hizmeti sunmak,
c- İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek,
d- Kurumsal iletişimi sağlamak,
e- Şirket güvenliğini sağlamak,
f- İstatistiksel çalışmalar yapabilmek,
g- İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, satış ve faturalandırma işlemlerini yapabilmek,
h- Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak
i- Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak
j- Yasal raporlamalar yapmak,
k- Etkinlik ve fuar süreçlerini yönetmek,
l- Ürün ve hizmetlerin sizlere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik
faaliyetlerin kurgulanması ve icrası,
m- Çağrı merkezi süreçlerini yönetmek,
n- İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek
o- Şirket hukuk işlerinin icrası/takibini yapmak
 
MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI
 
Söz konusu kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, şirketimiz ve şirketimizle  iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ile yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi maksadıyla şirketin iş ortakları ve tedarikçileri, Kumkaya Topluluğu şirketlerine ve hissedarları ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel  kişileriyle paylaşılabilecektir. Ayrıca iş birliği içerisinde olduğumuz bankalara ve dışarıdan destek alınan hukuk büroları, mahkeme ve diğer resmi-adli merciler ile paylaşılmaktadır.
 
Kişisel Verilerinizin yurt dışına aktarımı ise ancak; açık rızanızın bulunması veya Kanun’da belirtilen diğer veri işleme şartlarından bir veya birkaçının karşılandığı hallerde; verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması veya verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda şirketimizin ilgili yabancı ülkedeki Veri Sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması koşulu ile gerçekleştirilebilecektir.
 
MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
 
Kişisel veriler; iş ilişkisi içerinde bulunduğumuz kişilerle ilgili olarak yapılan sözleşmeler, doldurulan formlar, şirket temsilcilerinin edindiği bilgiler ve şirketimiz ile temas edeceğiniz fiziki olarak yüz yüze, bayilerimiz, mağazalarımız, elektronik ortamda internet sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulama kanalıyla, sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır. 
 
Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:
 
a- Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması, 
b- Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması
c- Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması
d- Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması
e- Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi
f- Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması

MADDE 5: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
 
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve şirkete başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir. 
 
a- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
b- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
c- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme 
d- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
e- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
f- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme*
g- (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
h- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
i- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınıza ilişkin talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin Kumkaya için ayrıca bir maliyet doğurması halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret talep edilebilecektir.
 
(*) İlgili mevzuat kapsamında edindiğimiz bilgilerin saklanması ile ilgili olarak yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini istemeniz halinde ancak yasal sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.
 
KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki tüm soru ve istekleriniz için kimliğinizi ispatlayıcı belgeler ve talebinizi içeren imzalı dilekçeniz ile Adnan Kahveci Mah. Harbiye Cad. No:17 34528 Beylikdüzü /İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.
 
Yazılı başvurularınız tarafımızca yapılacak olan kimlik doğrulama işlemini takiben kabul edilecek olup ilgililerine yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.
 
Saygılarımızla;
KUMKAYA MAKİNA GIDA TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BİZ SİZİ ARAYALIM
BİZ SİZİ ARAYALIMx
Ad & Soyad*:
E-posta*:
Tel.:
Mesaj*:
TEMİZLE